กระบวนดึงข้อมูลจาก SFS เพื่อสร้างรายงานสำหรับผู้บริหาร เรียบร้อยแล้ว